Edgar Gevorgyan - Hrashq 2017 / Hovhannes Shiraz /